Cele i zadania Ośrodka w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej wynikają z zasad pedagogiki specjalnej, a w szczególności surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej, dostosowanych do stopnia rozwoju i niepełnosprawności wychowanków.

Głównym celem w działalności dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej Ośrodka jest takie przygotowanie wychowanków do życia, aby mogli w pełni zintegrować się ze środowiskiem, do którego powrócą po zakoriczeniu procesu kształcenia. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (zgodnie z art. 3 pkt. 1, art. 23 i art. 29 Konwencji Praw Dziecka).

Ośrodek realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniów-Wychowanków.

Dla pełnej realizacji celu działaności Ośrodka, należy:

1.   w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

  • realizowanie programu nauczania zgodnie z zasadami surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki,
  • dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów,
  • kontakty okazjonalne i systematyczne ze słyszącymi w celu porozumiewania się mową w naturalnych sytuacjach i nauczenia się współżycia i wspóldziałania w środowisku słyszących;

 

2.   w zakresie rewalidacji

  • nauka mowy przygotowująca do jak najlepszej integracji ze środowiskiem ludzi słyszących,
  • prowadzenie systematycznego wychowania słuchowego poprzez maksymalne wykorzystanie resztek sluchu u dzieci za pomocą aparatów słuchowych i innych środków elektroakustycznych,
  • usprawnianie analizatora wzroku, dotyku i ruchu w celu jak najlepszego opanowania odczytywania mowy z ust,
  • integracja oddziaływań ośrodka, poradni diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą sluchu i służby zdrowia zapewniających wyposażenie dzieci w indywidualne aparaty słuchowe,
  • realizwanie godzin zajęć rewalidacyjnych zgodnie z potrzebami dzieci i orzeczeniami poradni psycholgiczno-pedagogicznych,
  • prowadzenie pracy z uczniami według indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych wg przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dziecei i młodzieży niepełnosporawnej - zgodnie z ich potrzebami

 

3.   w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej

  • uczestniczenie wychowanków w zajęciach porządkowo-gospodarczych-społecznych, uprofiloiwanych, sportowo-turystycznych i kulturalnych
  • udział wychowanków w pracach organizacji uczniowskich przygotowujqcych do samowychowania i dorosłego życia w społeczeństwie,
  • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej; religijnej poprzez: uczestnictwo w uroczystościach i apelach zwiqzanych ze świętami państwowymi, uczenie szacunku do symboli narodowych, naukę religii i udział w uroczystościach kościelnych,
  • organizowanie zajęć intelektualnopoznawczych utrwalających zdobyte w szkole wiadomości i ćwiczące funkcje intelektualne,
  • stała współpraca z rodzicami w celu prawidłowego kształtowania osobowości wychowanków,
  • organizowanie spotkań z rodzicami z uwzględnieniem ich pedagogizacji,
  • zapewnienie wychowankom wszechstronnej pomocy i opieki psychologicznej, pedagogicznej i medycznej.

 

Joomla templates by Joomlashine